Peter van Lier 1784 – 1840

Peter Hendriks van Lier werd geboren in Staphorst, 28 Maart 1784 als zoon van Hendrik Jans Lier en Hendrikje Peters. Zijn vader was landbouwer en woonde in het Westerslag, net onder Staphorst.

Klederdracht Staphorst

Niet heel ver daar vandaan ligt de plaats Wilsum, en hier vangt het verhaal aan.

Daar komt op 20 April 1803 Jan Fix te overlijden, de schoolmeester, koster en voorzinger in de kerk. Een belangrijk man dus in de gemeenschap, en het gemeente bestuur van Wilsum roept alle inwoners op om samen een vergadering te houden. Deze post moet zo snel mogelijk weer gevuld worden!

Notificatie
Wij burgemeesteren en gemeenslijden der stad Wilsum, vergadering op den 17 dezer maand Meij op het stadsraadhuis te Wilsum om het in werking brengen en fikand en los te stellen ons Costus (koster) en schoolmeesters plaats alhier, zo hebben burgemeesters en gemeenslijden nodig geoordeelt en bij resolutie in overweging genomen dat het de billijkheid waarom bij kerkenspraken de gehele gemeente op te roepen tegen deze avond te 5 uur op het stadsraadhuis om daar gezaamentlijk te disponeren over een beroep van een nieuwe cooster en schoolmeester, zoo worden alle de Carpelslijden ten erngsten versogd en vermaand alle diegen die an het carspel moeten betalen, om op die boven benoemde tijd te faceren en te delijbereren over het gene daar zal worden voorgebragt.

Was getekend uijt aller naam,
Hendrik Cornelis.

Kort daarop komt de dan in ‘s Heererbroek wonende schoolmeester Peter Hendriks van Lier in Wilsum wonen, een neemt allereerst de taak als schoolmeester en koster over. Spoedig daarop huwt hij op 4 Maart 1804 de weduwe van bovengenoemde Jan Fix, Geesje Berends Hofstede.

Het is ook rond deze tijd dat het voorvoegsel “van” bij de naam Lier wordt toegevoegd, zodat deze familie verder als “van Lier” bekend wordt.

Uit dit huwelijk worden weer zeven kinderen geboren, allen terug te vinden in de database. De meeste kinderen komen jong te overlijden, alleen een zoon Jan Peter Hendrik zal de naam voortzetten, en wordt later ook schoolmeester.
In 1810 nam Peter Hendriks van Lier ook de functie als gemeente secretaris over, en in 1811 na de val van Napoleon werd hij burgemeester van Wilsum.

Na 1830 laat zijn gezondheid hem echter steeds vaker in de steek, en moet steeds vaker het werk als schoolmeester aan zijn zoon Jan overlaten.
In Oktober 1833 zal Peter Hendriks van Lier voor de laatste maal als burgemeester nog de raads notulen ondertekenen, maar hij blijft nog tot 1835 burgemeester.
In 1834 schrijft de onderwijs inspecteur een rapport waarin hij aangeeft dat “Peter Hendriks van Lier ongeschikt blijkt om zijn post nog langer te bekleden”
In September 1835 wordt de burgemeester functie door een opvolger overgenomen.
Na 1837 neemt zoon Jan de functie als schoolmeester over, en staat vrijwel dagelijks alleen voor de klas.

Op 29 April 1840 komt Peter Hendriks van Lier dan op 56 jarige leeftijd te overlijden.

Op heden den dertigsten maand April des jaars een duizend acht honderd en veertig, des voormiddags te tien ure, compareerden voor ons Henri Wittewaal van Stoetwegen, burgemeester van Wilsum, provincie Overijssel, ambtenaar ban den Burgerlijken Stand:
Willem Jan van Asselt, oud vierendertig jaren, van beroep bakker en
Marten de Velde Harsenhorst, oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer, beiden te Wilsum woonachtig.
Dewelken ons hebben aangegeven dat Peter hendrik van Lier, echtgenoot van Geesje Hofstede, in den ouderdom van zesenvijftig jaren, van beroep schoolonderwijzer, geboren te Staphorst, wonende te Wilsum op den negenentwintigsten dezer des morgens te vijf ure, in het huis staande in de buurtschap Wilsum overleden is.

Zoon Jan Peter Hendrik van Lier zet de familie naam van Lier dan voort, met generaties nakomelingen, die tot op de dag van vandaag binnen (en ook buiten) Overijssel te vinden zijn.

Bron: Wilsum in vrogger tied.